Senior Shepherds

Senior Shepherds exists to shepherd the Senior adults of Denton Bible.